Algemene voorwaarden

Direct contact? Bel nu:

0182 - 60 79 48

Deze voorwaarden zijn van toepassing op Overeenkomsten gesloten tussen ZonnepanelenNU B.V. en particuliere Klanten.

1. Definities
In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

1.1 ZonnepanelenNu B.V.: ZonnepanelenNu B.V., gevestigd te Gouda en ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder het nummer 85470406.

1.2 Klant: Een natuurlijk persoon met wie ZonnepanelenNu B.V. schriftelijk een Overeenkomst is aangegaan.

1.3 Zonnepanelensysteem: alle onderdelen die ZonnepanelenNu B.V. levert die de opwek, het opslaan, het monitoren, het sturen en eventueel het verdelen van (zonne)energie mogelijk maken. Hieronder vallen onder andere: zonnepanelen, omvormer, app, monitoringsdevice(s), montagemateriaal en klein materiaal.

1.4 Overeenkomst: de Overeenkomst tussen ZonnepanelenNu B.V. en de Klant tot koop van het Zonnepanelensysteem en bijbehorende overeengekomen onderdelen en services.

1.5 Installatiewerkzaamheden: De daadwerkelijke plaatsing van het Zonnepanelensysteem in opdracht van de Klant.

2. Overeenkomst
2.1 Een door ZonnepanelenNu B.V. gegeven offerte blijft 2 weken geldig.

2.2 Na het accepteren van de overeenkomst heeft Klant het recht om de Overeenkomst kosteloos te annuleren binnen 14 kalenderdagen.

2.3 Na de gestelde termijn van 14 kalenderdagen is de aankoop definitief. Indien de klant na deze termijn annuleert of als ZonnepanelenNu B.V. geen contact meer krijgt met de klant na meerdere verzoeken dan behoud ZonnepanelenNu B.V. zich het recht voor om een onkostenvergoeding van €250,- in rekening te brengen.

2.4 Een Overeenkomst komt tot stand op het moment dat ZonnepanelenNu B.V. een door de klant digitaal ondertekende, schriftelijk ondertekende of mondelinge Overeenkomst ontvangt en vervolgens digitaal of schriftelijk accepteert.

2.5 ZonnepanelenNu B.V. is gerechtigd om eventuele prijsstijgingen door te berekenen. Indien dit geschiedt binnen drie maanden nadat de overeenkomst gesloten is, heeft de klant het recht om de overeenkomst te ontbinden.

2.6 Indien een klant een financieringsvoorbehoud heeft gemaakt en een termijn van twee maanden is verstreken zonder dat hier uitsluitsel over is gegeven aan ZonnepanelenNu B.V. is ZonnepanelenNu B.V. gerechtigd om eventuele prijsstijgingen door te berekenen. Indien dit geschiedt binnen drie maanden nadat de overeenkomst gesloten is, heeft de klant het recht om de overeenkomst te ontbinden.

2.7 De algemene voorwaarden vormen een integraal onderdeel van de Overeenkomst. Op afwijkende en/of aanvullende bedingen kan door de Klant slechts een beroep worden
gedaan, indien deze door ZonnepanelenNu B.V. uitdrukkelijk zijn aanvaard en vermeld zijn op het geaccepteerde offerteblad, waaruit de Overeenkomst blijkt.

2.8ZonnepanelenNu B.V. behoudt zich het recht voor om in geval van onvoorziene omstandigheden (productieproblemen, transportproblemen, importheffingen etc.) een
vergelijkbaar zonnepanelensysteem aan de klant te leveren.

2.9 De in de Overeenkomst verstrekte gegevens met betrekking tot opbrengsten, terugverdientijden en het rendement van het Zonnepanelensysteem zijn een algemene weergave. Aan deze gegevens kunnen geen rechten worden ontleend.

2.10 Kennelijke vergissingen en schrijf-, druk- of rekenfouten kunnen altijd door ZonnepanelenNu B.V. worden hersteld.

3. Prijs en Betaling
3.1 De klant betaalt het zonnesysteem zodra deze geïnstalleerd is en opwekking heeft.

3.2 Indien de klant de betaling volstrekt middels een financiering is een aanbetaling niet van toepassing.

3.3 Na de installatie en ontvangst van de factuur dient de klant binnen 3 dagen te betalen.

3.4 Zolang de factuur niet is voldaan kan men geen aanspraak doen op garantie. (artikel 6)

3.5 Als betaling uitblijft is ZonnepanelenNu B.V. gerechtigd om rente bij de klant in rekening te brengen. Deze rente is gelijk aan de wettelijke rente ex. art. 6:119 BW met een opslag van 3%.

3.6 Als ZonnepanelenNu B.V. genoodzaakt is een derde in te schakelen om betaling van de factuur van u te verkrijgen komen alle hieraan verbonden buiten- en gerechtelijke kosten voor uw rekening.

3.7 De aanbieding van ZonnepanelenNu B.V. vermeldt de volledige kosten van het Zonnepanelensysteem en eventuele aanverwante producten.

3.8 In geval van verhoging of verlaging van het wettelijke btw-tarief zal ZonnepanelenNu B.V. de verschuldigde koopsom inclusief btw dienovereenkomstig aanpassen.

3.9 ZonnepanelenNu B.V. heeft het recht de aan de Klant geleverde producten, terug te (doen) nemen, indien de Klant niet aan zijn (betaal)verplichtingen voldoet. De hieraan verbonden kosten zijn voor rekening van de klant.

3.10 Offertes van ZonnepanelenNu B.V. worden standaard uitgebracht zonder meerwerk. Indien er meerwerk nodig blijkt na aanleiding van foto’s of schouw dan zal ZonnepanelenNu B.V. eerst contact opnemen om de meerprijs te bespreken en bij akkoord de installatie pas uitvoeren.

De meest voorkomende meerwerkkosten die niet standaard meegenomen zijn in de prijs: – Complete meterkast vervangen – Aanpassingen meterkast – Graafwerkzaamheden

4. Installatiewerkzaamheden
4.1 Installatiewerkzaamheden vinden uitsluitend plaats door of in opdracht van ZonnepanelenNu B.V., volgens de geldende voorschriften en de door ZonnepanelenNu B.V. gestelde normen.

4.2 Het Zonnepanelensysteem wordt gezien als opgeleverd wanneerZonnepanelenNu B.V. het Zonnepanelensysteem, na voltooiing van de Installatiewerkzaamheden in werking stelt. Bij de oplevering ondertekenen de Klant en monteur het digitale opleverformulier.

4.3 ZonnepanelenNu B.V. behoudt zich te allen tijde het recht voor tot het afbreken van de Installatiewerkzaamheden, dan wel het ontbinden van de Overeenkomst, als zich situaties voordoen zoals, maar niet beperkt tot

a) De veiligheid van medewerkers in het geding is door constructieproblemen of weersinvloeden;
b) De locatie voor de Installatiewerkzaamheden niet afdoende bereikbaar is;
c) De dakpannen of dakconstructie niet geschikt zijn voor het plaatsen van zonnepanelen;
d) Asbest wordt aangetroffen;
e) De staat van het dak dusdanig slecht is dat Installatiewerkzaamheden niet mogelijk zijn;
f) Een gevaarlijke situatie in de meterkast wordt aangetroffen.
5. Verplichtingen van de Klant
5.1 De verantwoordelijkheid voor de werking van het Zonnepanelensysteem ligt bij de klant. Storingen of defecten zullen terstond aan ZonnepanelenNU B.V. worden vermeld.

5.2 De klant is verplicht Het Zonnepanelensysteem overeenkomstig met haar bestemming te gebruiken.

a) Wanneer het Zonnepanelensysteem is uitgerust met een simkaart of eSIM is het niet toegestaan deze te gebruiken in andere apparaten en/of voor andere doeleinden. In dit geval is de eventuele ontstane schade en gevolgschade voor rekening van de Klant.

5.3 Indien een vergunning noodzakelijk is, draagt de Klant er zorg voor dat de vergunning wordt aangevraagd en uiterlijk op de datum van levering en plaatsing aanwezig is. De hieraan verbonden kosten komen voor rekening van de Klant.

5.4 Indien de Klant geen eigenaar is van de woning, kan geen Overeenkomst tot stand komen, tenzij een akkoordverklaring van de eigenaar van de woning kenbaar wordt gemaakt.

5.5 De Klant vrijwaart ZonnepanelenNu B.V. en stelt haar volledig schadeloos voor alle schade die het gevolg is van het feit dat het Zonnepanelensysteem zonder een noodzakelijke toestemming of in strijd met een vergunningsplicht is gemonteerd.

6. Garanties
6.1 De garantietermijn op alle onderdelen en het goede functioneren van het gehele Zonnepanelensysteem inclusief eventuele aanverwante producten is afhankelijk van de door de Klant gekozen garantietermijn en garantievorm. De van toepassing zijnde garantietermijnen worden in de Overeenkomst bevestigd. Garanties bestaan uit:

a) Productiegarantie: Garantie op de werking van zonnepanelen en omvormer. Ook wel fabrieksgarantie genoemd. Deze garantie blijft beperkt tot het leveren van een vervangend product, tenzij anders vermeld in de Overeenkomst.
b) Installatiegarantie: Garantie op de elektrische werking van het complete Zonnepanelensysteem. Ook wel systeemgarantie of garantie op werkzaamheden genoemd.
6.2 De Klant is verantwoordelijk voor het melden van een defect aan het Zonnepanelensysteem. ZonnepanelenNu B.V. zal vervolgens onderzoek starten en het daadwerkelijk probleem verhelpen.

6.3 Bij het niet functioneren van een Zonnepanelensysteem zal ZonnepanelenNu B.V. de Klant niet met terugwerkende kracht compenseren voor het eventuele verlies in opbrengst dat op is getreden.

6.4 De garanties strekken zich niet uit tot defecten veroorzaakt door externe factoren, zoals maar niet beperkt tot brand, kortsluiting, waterschade, gebreken aan de meterkast, blikseminslag, vandalisme, diefstal, schade door dieren, extreme weersomstandigheden en contact met chemische substanties.

6.5 Voor behoud van garanties mogen onderhoud en reparaties uitsluitend in opdracht van of door ZonnepanelenNu B.V. verricht worden.

7. Aansprakelijkheid
7.1 ZonnepanelenNu B.V. zal uitsluitend aansprakelijk zijn voor tekortkomingen, indien de garantievoorwaarden van toepassing zijn.

7.2 ZonnepanelenNu B.V. is nimmer aansprakelijk voor gevolg- of indirecte schade.

7.3 In geval van schade ten gevolge van de Installatiewerkzaamheden kan ZonnepanelenNu B.V. enkel en alleen aansprakelijk gesteld worden in geval van een direct aanwijsbare fout door haar of haar onderaannemer.

7.4 Mocht het Zonnepanelensysteem om wat voor een reden dan ook niet functioneren of als er schade is geleden, dan zal de Klant niet gecompenseerd worden voor het eventuele opgetreden of toekomstige verlies in opbrengst.

7.5 ZonnepanelenNu B.V. is niet aansprakelijk voor de gevolgen van wijzigingen in de belasting- en/of energiewetgeving, indien de monetaire opbrengst, dan wel besparing door het Zonnepanelensysteem wordt dan op het moment van het afsluiten van de Overeenkomst.

7.6 De btw kan onder bepaalde voorwaarden en volgens actuele regelgeving worden teruggevraagd bij de Belastingdienst.ZonnepanelenNu B.V. biedt in dit kader een btw-teruggaveservice aan. De daadwerkelijke toekenning van de btw-teruggave wordt bepaald door de Belastingdienst en is voor risico van de Klant.

7.7 ZonnepanelenNu B.V. is niet aansprakelijk voor eventueel opgenomen vrije dagen van de klant wanneer de installatie verzet wordt of niet binnen 1 dag gerealiseerd kan worden. ZonnepanelenNu B.V. betaald de klant hiervoor geen compensatie

8. Beeldmateriaal
8.1. ZonnepanelenNU B.V. behoudt zich het recht om foto’s van de installatie te gebruiken voor marketingdoeleinden met als hoofddoel een referentiekader voor potentiele nieuwe klanten. Foto’s van personen, adressen en de binnenkant van de woning wordt hiervoor niet gebruikt

9. Toepasselijk recht en geschillenbeslechting
9.1 Deze Overeenkomst is onderworpen aan Nederlands recht.

9.2 Alle geschillen voortvloeiende uit of samenhangende met deze Overeenkomst zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Zwolle.

Chat openen
Direct contact met een adviseur?
Hallo! Hoe kunnen we je helpen?